ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Nathalie Hollander PMU

 

Wanneer u een afspraak maakt of opleiding boekt bij Nathalie Hollander PMU gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de schoonheidssalon en een cliënt waarop de schoonheidssalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidssalon

De schoonheidssalon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De schoonheidssalon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken en annuleringsvoorwaarden

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch aan de schoonheidssalon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet tijdig nakomt, mag de schoonheidssalon onderstaande voorwaarden hanteren. 

Voorwaarden bij het niet of niet tijdig annuleren van permanente make up behandelingen:
Annuleren van afspraken kan uitsluitend telefonisch (niet doormiddel van voicemail) of whats app op 0627280481

- Een kosteloze nabehandeling komt te vervallen. Deze kan tegen betaling van een extra nabehandeling opnieuw afgesproken worden.
- Een bijwerk behandeling ( 1 - 1,5 - 2 jaar etc ) word 100% in rekening gebracht.
- Een nieuwe set permanente make up word bij te laat annuleren 50% in rekening gebracht.
- Een nieuwe set permanente make up niet geannuleerd word 100 % in rekening gebracht.

Bij ziekte kan de behandeling éénmaal verzet worden naar een ander moment op een redelijke termijn. Wanneer u binnen 48 uur ziek meld en geen nieuwe afspraak wenst te maken worden bovenstaande kosten in rekening gebracht. Wanneer u de afspraak verzet naar een ander moment en daarna om wat voor reden dan ook toch wilt annuleren worden alsnog bovenstaande kosten in rekening gebracht.

Wanneer u de afspraak voor een kosteloze nabehandeling verzet en deze kan niet binnen de kosteloze termijn plaatsvinden ( uiterlijk 8 weken) komt de kosteloze nabehandeling te vervallen. Dit geldt ook bij overmacht. 

De schoonheidssalon hanteert voor de behandelingen een minimale leeftijd van 18 jaar. Wanneer de cliënt toch een afspraak maakt en de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt zal de schoonheidssalon de behandeling niet uit voeren. De schoonheidssalon mag het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen om de gereserveerde tijd te bekostigen.

ANNULERINGSVOORWAARDEN OPLEIDINGEN EN MASTERCLASSES
De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen gerekend vanaf de inschrijvingsdatum. 14 dagen na de inschrijfdatum is de opleiding definitief.
Wanneer de cursus binnen 14 dagen na inschrijving begint, stemt cursist ermee in af te zien van de wettelijke bedenktijd.
Voor de dagtraining laserspecialist icm de aanschaf van een laser vervalt de bedenktijd na het voldoen van de factuur. De Laser word speciaal voor u besteld. Deze kan niet geretourneerd/geannuleerd worden. De dagtraining word voor u gereserveerd. Deze kan na betaling niet geannuleerd worden. Verplaatsen van de trainingsdatum is mogelijk maar alleen icm een andere cursist (groepjes van 2) tegen een tarief van € 750,-  excl btw
Wanneer de afgesproken dagtraining gevuld kan worden met een andere cursist mag de dag kosteloos verplaatst worden.

Cursist kan alleen telefonisch annuleren met direct contact. Dus niet door het inspreken van een voicemail bericht.
Na inschrijving van een opleiding of masterclass bij Nathalie Hollander PMU is cursist na de wettelijke bedenktijd verplicht het volledige bedrag te voldoen ook bij annulatie of ziekte. 
Wanneer cursist heeft gekozen voor betaling in termijnen dienen deze termijnen volledig afbetaald te worden ook wanneer cursist besluit te stoppen met de opleiding of masterclass. Cursist mag in dit geval zijn of haar plekje door verkopen aan een andere cursist. Deze andere cursist kan alleen starten met een opleiding vanaf lesdag 1 of vervanger zijn op een masterclass. Cursist 1 blijft verantwoordelijk voor volledige betaling van de opleiding. 
Ziekte of andere omstandigheden geven geen recht op teruggaven van het verschuldigde bedrag. Tijdens een basis opleiding mag een ziekte dag kosteloos ingehaald worden indien er plaats beschikbaar is in een nieuwe groep.

Wanneer er door corona een verplichte lockdown is ingesteld worden live theorie dagen vervangen door online les dagen. De praktijkdagen worden verplaatst naar een datum zo vroeg mogelijk na de opheffing van de lockdown maatregelen.
Ook hiervoor geld dat er geen kosten kunnen worden teruggevorderd.

4. Betaling

De schoonheidssalon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op haar website en vermeld de standaard prijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen voor behandelingen zijn inclusief BTW. Alle prijzen rondom opleidingen zijn exclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de schoonheidssalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De schoonheidssalon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in haar database. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
Client is verplicht tot geheimhouding van alle lesmaterialen van Nathalie Hollander PMU. Wanneer client les materiaal doorspeelt aan derden mag Nathaliie Hollander misgelopen omzet in rekening brengen. 

7. Aansprakelijkheid

De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. U kunt de schoonheidssalon ook niet aansprakelijk stellen in geval van allergische reacties of schade aan de huid/ogen/hoornvlies door gebruik van producten, vloeistoffen, cremes en dergelijke. Clieënt is vooraf op de hoogte gebracht van de benodigde producten en tekent voor eigen risico.  De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie

Wanneer de cliënt niet tevreden is over bij de schoonheidssalon gekochte producten welke zich wel in de juiste staat bevinden, geldt er geen geld terug garantie.
Wanneer een product niet naar behoren blijkt te werken kan deze omgeruild worden voor een ander product. Permanente make up word gezet op een levende huid. Hierdoor kan het eindresultaat altijd afwijken van de verwachtingen. Hierop word geen garantie geboden. 

9. Beschadiging & diefstal

De schoonheidssalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking telefonisch en schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de schoonheidssalon en de behandelende schoonheidsspecialiste. De schoonheidssalon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de schoonheidssalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de schoonheidssalon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidssalon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen de schoonheidssalon en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.